LIVE: Наемите в София (ВИДЕО)

Вторият за годината LIVE във фейсбук страницата на PRIMO+ e с акцент върху наематели и наемодатели. Тенденции за изминалата 2017 г. и прогнози за 2018 г. за този сегмент от пазара.

Във видеото ще чуето и отговор на десетки зрителски въпроси, изпратени по време на импровизираното предаване.

Участници: Стела Михова, Маруся Евтимова, Спас Спасов, Георги Стефанов, Георги Янков и Щелян Калчев.

Уреждане на отношенията в етажната собственост

Със следващите редове ще предоставя полезна информация за изрядните платци на задълженията, относно общите разходи за жилищната сграда, в която живеят, но със съседи, забавящи плащанията си или отказващи да платят.

Доста често срещани са случаите, при които един или няколко от съседите отказват или забавят плащането на такса за разноските при поддръжката на етажната собственост в сградата. Ако след доброволните покани не сте накарали Вашите съседи да си платят, вариантите са се изчерпали, а резултатът е същият, накратко ще изложа най-важното за останалите методи, с помощта на които  ще получите дължимото.

Като собственик или ползвател на етажната собственост, всеки  има задължение да заплаща общите разходи за нея, които включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд “Ремонт и обновяване”. Както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, като: разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други. Те се дължат за общите части, включващи: земята, върху която е построена сградата; двора; основите и външните ограждащи стени; разделителните зидове между жилищата; хоризонталните и вертикални комуникации (стълбища и площадки към тях); междуетажните помещения; асансьорната шахта; покрива, когато не е разделен на отделни складове или други помещения; портиерската стая; абонатните станции и помещенията за гражданска защита; външните входни врати на сградата и вратите към общите тавански и избени помещения; главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби – всичко, което по своето естество служи за общо ползване и др.

Първо да изясним случаите, в които съсед може да не заплаща тези разходи.

Това са:

– като собственик или обитател на етажната собственост, когато лицето отсъства от нея повече от 30 дни в рамките на една календарна година, то той заплаща за времето на отсъствието си половината от консумативните разходи за управление и поддръжка на общите части. Това става с решение на общото събрание на етажната собственост, като за отсъствието си той предварително трябва да уведоми писмено управителя;

– когато собственик, ползвател или обитател пребивава не повече от 30 дни в рамките на 1 календарна година в етажната собственост, то той има право да не заплаща разходите за управление и поддържане на общите части (тук не е нужно решението на общото събрание);

– децата, ненавършили 6-годишна възраст, не заплащат разходи за управление и поддръжка на общите части;

– всеки собственик има право да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общата част на сградата, без решение на общото събрание на етажната собственост. Разходите за извършения ремонт за собствена сметка, се възстановяват или се прихващат от дължимите от същото лице вноски, определени за фонд „Ремонт и обновяване” с решение на общото събрание, като в този случай лицето може да не плаща до размера на сумата за ремонта, извършен със собствените му средства. А в случаите на неотложен ремонт, с решение на управителния съвет се отпускат незабавно финансови средства от фонда “Ремонт и обновяване”. Ако такъв фонд липсва или средствата в него са недостатъчни за неотложния ремонт, се свиква общото събрание, на което се взема решение кой и по колко дължи за ремонта;

– ако живеете в жилище до втория или третия етаж, можете да се освободите от заплащане на консумативни разходи за асансьор, с решение на общото събрание. Такова право имате и при условия на постоянна фактическа невъзможност за ползване на асансьора (например, ако асансьорът има повреда и не спира на етажа или вратите му не се отварят).

За всички останали случаи, неуредени в Закона за управление на етажната собственост, освобождаване от заплащане на разходите за общите части може да бъде дадено единствено с гласуване и решение на общото събрание на етажната собственост.

След като се уверим, че лицето, което не заплаща разходите, не попада в посочените горе хипотези, за нас остава да се позовем на Закона за управление на етажната собственост, като възможностите пред нас са следните:

·         Свиква се общо събрание на кооперацията. На него може да се вземе решение, с което задължението, на неплатилия съсед, да бъде отсрочено или разсрочено. В случай, че такова липсва, на това общо събрание се обсъжда проблемът със съседа, който отказва да участва в поемането на разходите по общите части на входа и ако мнозинството от присъстващите на събранието вземе решение, следва да бъдат предприети действия за събиране на дължимите от некоректния съсед суми . Преди да прибегнем до търсенето на правата си по съдебен ред можем да го направим по административен. С гласуване можем да вземем решение за съставянето на констативен протокол за нарушение. Този констативен протокол се предоставя в кметството, откъдето следва да проучат проблема и да издадат акт за установяване на административно нарушение, а впоследствие и наказателно постановление за административно нарушение, вследствие на което неизправният съсед следва да заплати глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице и от 150 до 350 лв.- когато е юридическо лице.

·         На практика, най-добре е управителят да попълни Заявление за издаване на заповед за изпълнение, към което да бъде приложен препис от решението на общото събрание за събиране на съответните суми, както и оригинал на констативния протокол за установяване на неплащането. Тези документи се входират в Районния съд, като се заплаща държавна такса. Тук за неизправния съсед е възможно следното:

– Да не предприема никакви действия в предоставения му по закон срок, вследствие на което след издаване на изпълнителен лист да ни бъде заплатена дължимата сума доброволно или чрез услугите на частен съдебен изпълнител;

– В предоставения му 14- дневен срок да входира в съда възражение, след което ни се предоставя нов едномесечен срок, за да подадем искова молба и да започнем дело.

Можете да осъдите неизрядните си съседи по бързата процедура, по закон само за няколко месеца, по облекчен път в съда. Като освен осъждането им да платят дължимите суми, те могат дори да бъдат изгонени от жилищната кооперация.

В случай, че срещате затруднения със събирането на дължимите суми от Вашия неплащащ съсед, най-добре е да се обърнете към адвокат, който да Ви посъветва какви конкретни стъпки можете да предприемете.

PRIMO празнува бизнеса си с PRIятели

На 25.01.2018 г. екипът на PRIMO+ посрещна колеги и PRIятели, за да отпразнува успехите на съвместния си бизнес за последното тримесечие на 2017 г. С тази инициатива PRIMO+ ,по традиция, изказва благодарност и признание на всички брокери, с които има общ градивен бизнес и работи в добро сътрудничество.

Избрали сме този начин да отчитаме резултатите си, като отдаваме дължимото на всички отговорно и професионално работещи брокери, защото това допълнително ни дава възможност да поощряваме добрите бизнес практики в сектора, като така развиваме и обогатяваме контактите си.

„Идеята на това събитие е да ви благодарим и то да благодарим не като клише, а да благодарим с признание, като така дадем още полза за взаимния бизнес и развитието на бранша ни. Затова сме поели отговорността като символични домакини да ви събираме, за да се видим, да поговорим, да обменим още бизнес и още идеи. Познаваме съвестната и отдадена работа на всеки един от вас и точно затова ви приветстваме като наши гости, приятели и братя по кауза.” С тези думи Георги Янков и Щелян Калчев посрещнаха гостите.

PRIMO+ резултатите в цифри и имена за последното тримесечие на 2017 г.:

Кооперативността с коректни брокери работи в полза на мисията на PRIMO+ да дава и поощрява добрия пример в сектора. На тази база отчитаме 22% ръст за последното тримесечие на 2017 г. спрямо същото на 2016 г.;

Най-активните бойци от екипа на PRIMO+ през последното тримесечие са: Станислав Иванов – ПРОДАЖБИ, Спас Спасов – НАЕМИ. Те са и едни от водачите на целия прогрес на компанията, но зад тях стои подкрепата и доверието на целия екип на PRIMO+.
За сътрудничество и най-много общ бизнес сертификат „Колега-брокер на тримесечието“ взе Любен Павлов от “Експрес Дом Консулт”.

Част от гостите споделят:

Манол Минчев от „PM Real Estate“: Благодарим ви за гостоприемството и поканата. С моят съдружник сатртираме заедно този нов проект. Искаме да работим по стандарти, които да бъдат коректни както към клиента така и към колегите в бранша. Затова и много ви се радваме на всички в PRIMO+, защото го правите отдавна и то много успешно. Тук сме с целия ни екип и е много приятно да обменим и сближим контакти. Дано да имаме още много сделки заедно.
Любен Павлов от „Експрес Дом Консулт“: Благодаря ви много за поканата и наградата. Имам много добри отношения и познавам повечето от колегите в PRIMO+. Работим много добре заедно и това много ме радва. Много се радвам на всичко, което правите с PRIMO+ Академията и на FaceBook странциата си. Сигурен съм, че ще имаме още много сделки заедно. Важното е да сме сплотени, да сме активни и да си помагаме.
Николай Попов от „Корона М“: Благодаря за поканата. Беше страхотно. Надявам се на още много съвместни сделки с PRIIMO+

В знак на благодарност към присъстващите, направихме томбола за участие в семинара PRIMO+ Academy през февруари.

Печелившите колеги са: Богдана Милева от „Адрес“ и Николай Попов от „Корона М“ .

Семинарите на Aкадемията се провеждат периодично в подкрепа мисията на PRIMO+ Academy за еволюция в брокерския бранш, за повече професионализъм, доволни клиенти и доверие в имиджа и услугата на брокера. Те спомагат за повишаване на брокерските компетенции и обмяна на добрите практики в бизнеса.

LIVE: Имотите В София – тенденции и прогнози (ВИДЕО)

ВИДЕО c обобщени данни за имотния пазар в София за 2017 г. и прогноза за тенденциите, които ще движат пазара на имоти през 2018 г. в столицата.
Отговори на десетки зрителските въпроси в реално време от ТОП консултанти на PRIMO+ в отдел „Продажби“ – Ели Пенчева, Симеон Тачев, Момчил Кръстев,Николай Башев.
Фасилитатори – Щелян Калчев и Георги Янков.

За да разберете повече за сегмент Наеми, присъединете се към LIVE: Наемите в София – 19:00 ч., 24 януари 2018 г., фейсбук страницата на Агенция за недвижими имоти PRIMO+.