Уреждане на отношенията в етажната собственост

Със следващите редове ще предоставя полезна информация за изрядните платци на задълженията, относно общите разходи за жилищната сграда, в която живеят, но със съседи, забавящи плащанията си или отказващи да платят.

Доста често срещани са случаите, при които един или няколко от съседите отказват или забавят плащането на такса за разноските при поддръжката на етажната собственост в сградата. Ако след доброволните покани не сте накарали Вашите съседи да си платят, вариантите са се изчерпали, а резултатът е същият, накратко ще изложа най-важното за останалите методи, с помощта на които  ще получите дължимото.

Като собственик или ползвател на етажната собственост, всеки  има задължение да заплаща общите разходи за нея, които включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд “Ремонт и обновяване”. Както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, като: разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други. Те се дължат за общите части, включващи: земята, върху която е построена сградата; двора; основите и външните ограждащи стени; разделителните зидове между жилищата; хоризонталните и вертикални комуникации (стълбища и площадки към тях); междуетажните помещения; асансьорната шахта; покрива, когато не е разделен на отделни складове или други помещения; портиерската стая; абонатните станции и помещенията за гражданска защита; външните входни врати на сградата и вратите към общите тавански и избени помещения; главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби – всичко, което по своето естество служи за общо ползване и др.

Първо да изясним случаите, в които съсед може да не заплаща тези разходи.

Това са:

– като собственик или обитател на етажната собственост, когато лицето отсъства от нея повече от 30 дни в рамките на една календарна година, то той заплаща за времето на отсъствието си половината от консумативните разходи за управление и поддръжка на общите части. Това става с решение на общото събрание на етажната собственост, като за отсъствието си той предварително трябва да уведоми писмено управителя;

– когато собственик, ползвател или обитател пребивава не повече от 30 дни в рамките на 1 календарна година в етажната собственост, то той има право да не заплаща разходите за управление и поддържане на общите части (тук не е нужно решението на общото събрание);

– децата, ненавършили 6-годишна възраст, не заплащат разходи за управление и поддръжка на общите части;

– всеки собственик има право да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общата част на сградата, без решение на общото събрание на етажната собственост. Разходите за извършения ремонт за собствена сметка, се възстановяват или се прихващат от дължимите от същото лице вноски, определени за фонд „Ремонт и обновяване” с решение на общото събрание, като в този случай лицето може да не плаща до размера на сумата за ремонта, извършен със собствените му средства. А в случаите на неотложен ремонт, с решение на управителния съвет се отпускат незабавно финансови средства от фонда “Ремонт и обновяване”. Ако такъв фонд липсва или средствата в него са недостатъчни за неотложния ремонт, се свиква общото събрание, на което се взема решение кой и по колко дължи за ремонта;

– ако живеете в жилище до втория или третия етаж, можете да се освободите от заплащане на консумативни разходи за асансьор, с решение на общото събрание. Такова право имате и при условия на постоянна фактическа невъзможност за ползване на асансьора (например, ако асансьорът има повреда и не спира на етажа или вратите му не се отварят).

За всички останали случаи, неуредени в Закона за управление на етажната собственост, освобождаване от заплащане на разходите за общите части може да бъде дадено единствено с гласуване и решение на общото събрание на етажната собственост.

След като се уверим, че лицето, което не заплаща разходите, не попада в посочените горе хипотези, за нас остава да се позовем на Закона за управление на етажната собственост, като възможностите пред нас са следните:

·         Свиква се общо събрание на кооперацията. На него може да се вземе решение, с което задължението, на неплатилия съсед, да бъде отсрочено или разсрочено. В случай, че такова липсва, на това общо събрание се обсъжда проблемът със съседа, който отказва да участва в поемането на разходите по общите части на входа и ако мнозинството от присъстващите на събранието вземе решение, следва да бъдат предприети действия за събиране на дължимите от некоректния съсед суми . Преди да прибегнем до търсенето на правата си по съдебен ред можем да го направим по административен. С гласуване можем да вземем решение за съставянето на констативен протокол за нарушение. Този констативен протокол се предоставя в кметството, откъдето следва да проучат проблема и да издадат акт за установяване на административно нарушение, а впоследствие и наказателно постановление за административно нарушение, вследствие на което неизправният съсед следва да заплати глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице и от 150 до 350 лв.- когато е юридическо лице.

·         На практика, най-добре е управителят да попълни Заявление за издаване на заповед за изпълнение, към което да бъде приложен препис от решението на общото събрание за събиране на съответните суми, както и оригинал на констативния протокол за установяване на неплащането. Тези документи се входират в Районния съд, като се заплаща държавна такса. Тук за неизправния съсед е възможно следното:

– Да не предприема никакви действия в предоставения му по закон срок, вследствие на което след издаване на изпълнителен лист да ни бъде заплатена дължимата сума доброволно или чрез услугите на частен съдебен изпълнител;

– В предоставения му 14- дневен срок да входира в съда възражение, след което ни се предоставя нов едномесечен срок, за да подадем искова молба и да започнем дело.

Можете да осъдите неизрядните си съседи по бързата процедура, по закон само за няколко месеца, по облекчен път в съда. Като освен осъждането им да платят дължимите суми, те могат дори да бъдат изгонени от жилищната кооперация.

В случай, че срещате затруднения със събирането на дължимите суми от Вашия неплащащ съсед, най-добре е да се обърнете към адвокат, който да Ви посъветва какви конкретни стъпки можете да предприемете.