Как да се справим с некоректните наематели?

Той нарушава обществения ред и правилата на етажната собственост. Използва имота не по предназначението, за което го е наел. Отглежда домашни любимци, въпреки клауза в договора за наем, която забранява това. Преотдава имота под наем на трети лица без знанието на наемодателя. Договорът за наем е изтекъл, а наемателят не желае да предаде владението на имота на наемодателя. Не желае да плаща сметки и наем, но не може и да го изгоните. Направил е дома Ви на селскостопанска постройка. Ръкопашните хватки не помагат, придържайте се към закона!

1. Първа стъпка: Завеждане на иск. Тук възможностите са две:

  • Съдебен иск за образуване на дело по бързо производство от ГПК;
  • Обикновен исков процес по ГПК.

2. Втора стъпка: Окончателно решение на съда, това означава, че съдебното решение е необжалваемо или не е обжалвано в определения срок и е стабилизирано (необжалваемо и влязло в законна сила).

3. Третата стъпка: На базата съдебното решение и/или издаден на база него изпълнителен лист. Изпълнителният лист овластява съдебния да осъществи изпълнителните действия в полза на взискателя /Наемодателя/ срещу посочения в листа длъжник /Наемателя/ и да въведе Наемодателя във владение на имота. Наемодателят в чиято полза са решени/издадени решенията и/или изпълнителните листове, се предоставят на избран от него държавен или частен съдебен изпълнител, който да заведе изпълнително дело и да покани лицето да освободи и върне доброволно владението на недвижимия имот на собственика.
Ако некоректният наемател не освободи владението на имота доброволно, държавният/частният съдебен изпълнител има право да потърси съдействието на органите на реда, за което се съставя протокол и заедно с тях наемателя бива изведен, ако е необходимо това става с използването на необходимата сила от страна на органите на реда.

4. За останалите претенции, било то за претърпени загуби или пропуснати ползи на базата на изпълнителния лист от съда и заведеното от съдебния изпълнител изпълнително дело, сумите дължими на наемодателя, се събират заедно с лихвите, ако такива са присъдени, от наемодателя със съдействието на съдебния изпълнител.

Или казано по-просто – претърпени загуби могат да бъдат: неплатени наеми, сметки за електричество, вода, ТЕЦ, към етажната собственост и др., нанесени щети върху имота, разноски по водене на дело – адвокатски хонорар, държавни такси, такси и разходи към съдебен изпълнител.

Пропуснатите ползи са за периода, в който се води дело до въвеждане на Наемодателя във владението на имота. В този период наемодателят е лишен от възможността да получава наем за собствения си имот. Отделно може да претендира и за нематериални щети – на никой не му е приятно да ходи по съдилища, да отсъства от работа за решаване на тези проблеми. Проблемите влияят и на здравето – вдигане на кръвно, разходи за лекари, лекарства и т.н. Наемодателят може да търси лихви върху дължимите суми до пълното им изплащане.

Не Ви пожелавам да минавате по този път, но ако поемате по него, задължително потърсете съветите на адвокат, който е вещ в занаята!