Георги Янков е доктор по икономика

На 30.06.2023 г. Георги Янков, съосновател на Primo+ и IMVESTIA, защити пред научно жури дисертационен труд на тема “ПОВИШАВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЧРЕЗ ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА БРОКЕРИТЕ с цел присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 3.8 „Икономика и управление (оценяване на недвижими имоти)”. Организацията, в която бе защитен дисертационния труд, е УНСС, Факултет „Бизнес“, Катедра „Недвижима собственост“.

Обект на дисертационния труд е дейността на агенциите за недвижими имоти.
Предмет на дисертационното изследване е маркетинговата дейност на агенциите за недвижими имоти.
Целта на дисертационния труд е да предложи методика за повишаване на маркетинговата ефективност на агенциите за недвижими имоти чрез подходящо иновативно обучение на брокерите.

Изследователската теза на дисертационния труд е, че брокерът в агенциите за недвижими имоти е ключова фигура, която с действията си пряко предопределя спецификите на маркетинговата дейност и съответно маркетинговата ефективност.

Хипотезата на научното изследване е, че е възможно подходящото обучение на брокерите да се използва като инструмент за повишаване на маркетинговата ефективност на агенциите за недвижими имоти.

Приносите в дисертационния труд са 7 на брой, като последният от тях е:

Разработена е методика за повишаване на маркетинговата ефективност на агенциите за недвижими имоти чрез иновативно обучение на брокерите.

Дисертацията е с обем 219 страници. Цитираните източници са 163 на брой, като са разпределени между източници на български и английски език. Научният ръководител на дисертацията е проф. д-р Георги Забунов, ръководител на Катедра «Недвижима собственост», а членовете на научното жури са проф. д-р Албена Вуцова, проф. д-р Георги Забунов, доц. д-р Драгомир Стефанов, доц. д-р Тодор Райчев и доц. д-р Божидар Чапаров. След проведената защита и последвало гласуване с 5:0 гласове „ЗА“, научното жури присъжда на Георги Янков научната и образователна степен „доктор“.