Смяна на адресна регистрация при имот под наем – какво трябва да знаят наематели и наемодатели?

Казус: Наематели се регистрират в общината, че живеят на съответния адрес със съгласието на наемодателя. След време се изнасят, но детето им е в детска градина в района и им трябват точки, затова не си сменят адреса, а живеят на близо.
Собственикът обаче иска да регистрира вече други хора. Не успява да се свърже с бившите си наематели многократно. Какво може да направи и как да се справи със ситуацията?

Адв. Кирил Анев съветва:
Нормативната уредба, която урежда тези казуси е в Закона за гражданската регистрация.

За съжаление, наемодателят /собственик на имота/ няма законов механизъм, с който да отпише адресната регистрация на старите наематели, което представлява пропуск и непълнота в закона.
Вариантите адресната им регистрация да бъде сменена са два и зависят изцяло от старите наематели:

1. Ако те си сменят адресната регистрация на друг настоящ адрес, автоматично ще бъдат отписани от стария си адрес.
2. Ако те подадат молба за смяна на настоящия им адрес с постоянния им по лична карта.

И въпреки че съгласно Чл. 99. (В сила от 1.01.2000 г.) (1) Всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. Нарушителите подлежат само на административно наказание – глоба в размер от 50 лв. до 300 лв.
Вратичка в Закона за гражданската регистрация, която намирам, за да могат новите наематели да си направят адресна регистрация в имота е на база чл. 92 (10), при условие, че отговарят на условията описани в него: (Нова – ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.)
Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. При определяне на общия брой на лицата се вземат предвид и регистрираните на адреса собственици, ползватели, наематели или обитатели на друго правно основание.
В случаите, когато жилището се обитава само от роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до втора степен включително, се допуска трикратно надвишаване на броя на лицата, които обичайно могат да обитават жилището. (виж. Родство и сватовство по новия Семеен кодекс)

От PRIMO+ отправихме запитване в община Слатина и от там потвърдиха гореописаното.
В община Велико Търново е същото.

Статията е изготвена благодарение на професионалното мнение на адв. Кирил Анев

Oще статии по темата: http://kirilanev.eu/

За допълнителна информация: office@kirilanev.eu